Thẻ: Đối với từng đối tượng khách hàng trực tuyến cần có giải pháp về tiếp cận họ như thế nào